Ajuntament de Santa Bàrbara
identitat planera
Santa Bàrbara, un mar d'oliveres Santa Bàrbara, un mar d'oliveres Santa Bàrbara, un mar d'oliveres Santa Bàrbara, un mar d'oliveres Santa Bàrbara, un mar d'oliveres Santa Bàrbara, un mar d'oliveres

Subvencions a entitats municipals

L'Ajuntament de Santa Bàrbara atorga, anualment, subvencions a les entitats municipals per a la realització de programes i activitats de promoció i difusió esportiva, cultural i festes populars i tradicionals, sempre i quan no figurin incloses en altres programes específics de l'Ajuntament.

El procediment de concessió d’aquestes subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva.

Poden ser objecte de subvenció:

1. Activitats esportives:

-       Activitats especifiques o esdeveniments esportius extraordinaris.

-       Activitats de lleure.

-       Programes per a activitats anuals.

2. Activitats de promoció i difusió cultural: les activitats i conceptes susceptibles de ser subvencionats seran preferentment els de caire cultural segons programa i memòria de les activitats a realitzar, així com, els projectes o programes singulars i, aquells que aportin criteris de cooperació amb entitats i associacions culturals.

3. Festes populars: les activitats festives organitzades al llarg de l’any per les diferents associacions o entitats locals.

La quantia de la concessió serà el resultant de la distribució de la consignació pressupostària de la partida corresponent entre les sol·licituds presentades i en funció del pressupost elegible.

L’entitat beneficiaria no està obligada a l’aportació de recursos propis al cost de l’actuació.

Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació.

Les sol·licituds es prioritzaran en funció dels criteris de valoració següents:

-       Programa d’activitats a realitzar.

-       Tipus d’activitat a realitzar i durada.

-       Que el programa o projecte sigui desenvolupat per personal qualificat.

-       L’interès social, cultural o esportiu del programa o projecte.

-       El nombre de participants.

-       L’eficàcia manifestada quant a la promoció i desenvolupament cultural i esportiu en anys anteriors per l’Entitat sol·licitant.

-       Que el programa o projecte sigui obert a la participació de qualsevol edat, en especial en les categories de promoció.

-       Pressupost anual de l’Entitat sol·licitant.

També es valora positivament la participació de l’entitat en els actes organitzats per l’Ajuntament durant l’any anterior.

Durant el primer trimestre de l’any es publiquen les bases per poder acollir-se a les subvencions. El termini de presentació, la documentació que es demana, els beneficiaris, la justificació i el pagament es detallen a les mateixes bases.

Agendala Plana RàdioBibliotecaPunt TICInstal·laciones esportivesLlar d'infantsPIJ planerCentre d'interpretacióDeixalleriaOlivetaGaleria d'imatges

la imatge del mes

Imatge del mes

Ajuntament de Santa Bàrbara - Plaça Cid i Cid, 1 - 43570 Santa Bàrbara (el Montsià) - Tel. 977 71 70 00 - Fax 977 71 92 85 - correu electrònic

informació general - avís legal i privacitat